VIXX Hyuk Fantasy

VIXX – Fantasy

N 엔

Leo 레오

Ken 켄

Ravi 라비

Hongbin 홍빈

Hyuk 혁