Girls Planet 999 Medusa

Medusa

Girls Planet 999 Medusa Profile

Medusa is one of the 4 groups with Girls Planet 999 contestants.

The Medusa members are Shen Xiao Ting, Su Rui Qi, Kim Da Yeon, Fu Ya Ning, Wen Zhe, Cai Bing and Ezaki Hikaru.

Cai Bing Girls Planet 999
Ezaki Hikaru Girls Planet 999
Fu Ya Ning Girls Planet 999